obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Naša materská škola
 

         Materská škola- Óvoda Sídlisko Sever, sídli v účelovej jednopodlažnej budove od roku 1992 s kapacitou 6 tried MŠ. V súčasnosti prevádzkujeme 6 tried s VJS a 1 trieda s VJM. Súčasťou MŠ je aj elokovaná trieda v Hodoch.
MŠ má právnu subjektivitu a zriaďovateľom je Mesto Galanta.

       Budova školy  a aj jej interiér zodpovedá veku nadobudnutia a možno ho charakterizovať ako zodpovedajúci pre realizáciu predprimárneho vzdelávania. Je však už nutná investícia do opravy fasády. Alokovaná trieda v Hodoch prešla nedávno rekonštrukciou, zastaralý je však interiér, ktorý sa postupne obnovuje.
Vďaka zanieteniu pedagogického kolektívu i ostatných zamestnancov  a účinnej pomoci rodičov postupne obnovujeme interiér novým nábytkom, / stoličky, skrinky, stoly/ školskými a učebnými pomôckami  /počítače, výukové programy do PC, TV náradie a náčinie, záhradnými hračkami  pre deti, tak na Severe ako i v Hodoch.

V Materskej škole Sever pracuje  12 kvalifikovaných učiteliek 
                                                               3 upratovačky 
 
                                                               1 školník
                                                               4 kuchárky a vedúca ŠJ
   na ekonomickom úseku formou dohody  1 mzdárka 1 účtovníčka
V elokovanej triede Hody pracujú 2 učiteľky a jedna upratovačka.

Hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelania
       Okrem úloh vymedzených každoročne v Pláne práce školy na príslušný  školský rok z POP MŠ SR, plníme v tomto školskom roku aj ciele a úlohy  vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu vydaného MŠ SR a Školského vzdelávacieho programu s názvom „Učíme sa zdravo žiť“. Ciele ŠkVZP vychádzajú s nášho Projektu Školy podporujúcej zdravie, certifikát sme obdržali v roku 1998. 
Hlavné ciele sú zamerané na :
 
                         1. Zlepšiť zdravotný stav detí
                         2. Zavádzanie nových foriem práce
                         3. Environmentálna výchova
                         4. Zdravá výživa 

Ďalej sa orientujeme na :
- rozvoj osobnosti učiteľky, jej tvorivosť a vzdelania
- podpore činnosti metodického združenia v škole, podnecovanie jeho poslania
    v oblasti rozvoja metodiky a propagácie progresívnych edukačných postupov,
- systematické skvalitňovanie práce pri plnení jednotlivých prvkov výchovy detí
    s dôrazom na kvalitu prípravy  a riadenia pedagogického procesu, účelné plánovanie,
    následnú sebakontrolu a objektívne seba hodnotenie
- uplatňovanie humánneho prístupu učiteliek k deťom so zameraním na individualitu
    dieťaťa
- zabezpečenie tradične kvalitnej prípravy detí na vstup do základnej školy
- primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, ale i všetkých
    pracovníkov smerom k rodičom detí a ostatným partnerom spolupracujúcim so
    školou
- spolupráca so základnými školami, CPPP a P v Galante, Mestskou  knižnicou, RÚVZ
    v Galante a inštitúciami podieľajúcimi sa na aktivitách školy
 
Najdôležitejšie  aktivity  školy:
 
 • Jesenné variácie – výstava a tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi  
 • Úcta k starším – vystúpenie v klube dôchodcov, Patria – domov seniorov
 • ​Tekvičková slávnosť​ - Hody
 • Bábkové divadlo   
 • ​Mikulášska besiedka
 • Výstavy kníh spojené s predajom
 • Vianočné pečenie​, besiedky
 • Vianočné vystúpenie v Klube dôchodcov Patria a Pohoda a Hody      
 • ​Fašiangový karneval      
 • Správaj sa bezpečne – ​dopravná výchova      
 • Vystúpenia pre Maticu
 • Návšteva Knižnice v Galante
 • návšteva 1. ročníka ZŠ G.Dusíka      
 • ​Zachráň strom​ -​ zber papiera
 • Besiedky ku ​„Dňu matiek“ 
 • ​Oslava  MDD
 • Opekačka - Hody
 • ​Detská športová olympiáda detí      
 • ​Rozlúčka s predškolákmi

Mottom našej školy je výrok  „Deti sa učia tomu v čom žijú, teda ak dieťa žije v láske, učí sa mať rado, ak žije v istote naučí sa dôverovať...“, preto sa i naďalej budeme usilovať o to, aby sa deti v našej materskej škole tak ako doteraz cítili bezpečne, mali vytvorené príjemné, tvorivé prostredie v ktorom budú rozvíjať svoje kompetencie na zvládnutie školy a života pod vedením vzdelaného a tolerantného učiteľa. 
     Pri príprave detí na vstup do základnej školy spolupracujeme s CPPPa P v Galante, so ZŠ G. Dusíka a  ZŠ Z. Kodálya. 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web