obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 
Naša materská škola
 

         Materská škola Sever sídli v účelovej jednopodlažnej budove od roku 1992 s kapacitou 6 tried MŠ. V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried s VJS a 1 trieda s VJM. Súčasťou MŠ je aj alokovaná trieda v Hodoch.
MŠ má právnu subjektivitu a zriaďovateľom je Mesto Galanta.

            Budova školy  a aj jej interiér zodpovedá veku nadobudnutia a možno ho charakterizovať ako zodpovedajúci pre realizáciu predprimárneho vzdelávania. Je však už nutná investícia do opravy fasády. Alokovaná trieda v Hodoch prešla nedávno rekonštrukciou, zastaralý je však interiér, ktorý sa postupne obnovuje.
Vďaka zanieteniu pedagogického kolektívu i ostatných zamestnancov  a účinnej pomoci rodičov postupne obnovujeme interiér novým nábytkom, / stoličky, skrinky, stoly/ školskými a učebnými pomôckami  /počítače, výukové programy do PC, TV náradie a náčinie, záhradnými hračkami  pre deti, tak na Severe ako i v Hodoch.

                           V Materskej škole Sever pracuje  10 kvalifikovaných učiteliek 
                                                                                3 upratovačky  1 školník
                                                                                3 kuchárky a vedúca ŠJ
              na ekonomickom úseku formou dohody    1 mzdárka 1 účtovníčka
              V alokovanej triede pracujú 2 učiteľky a jedna upratovačka.

Hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelania
             Okrem úloh vymedzených každoročne v Pláne práce školy na príslušný  školský rok z POP MŠ SR, plníme v tomto školskom roku aj ciele a úlohy  vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu vydaného MŠ SR a Školského vzdelávacieho programu s názvom „Učíme sa zdravo žiť“.  Ciele ŠkVZP vychádzajú s nášho Projektu Školy podporujúcej zdravie, certifikát sme obdržali v roku 1998. Hlavné ciele sú zamerané na :
 

                         1. Zlepšiť zdravotný stav detí
                         2. Zavádzanie nových foriem práce
                         3. Environmentálna výchova
                         4. Zdravá výživa

Ďalej sa orientujeme na :
-rozvoj osobnosti učiteľky, jej tvorivosť a vzdelania
- podpore činnosti metodického združenia v škole, podnecovanie jeho poslania
  v oblasti rozvoja metodiky a propagácie progresívnych edukačných postupov,
- systematické skvalitňovanie práce pri plnení jednotlivých prvkov výchovy detí
  s dôrazom na kvalitu prípravy  a riadenia pedagogického procesu, účelné plánovanie,
  následnú sebakontrolu a objektívne seba hodnotenie
-uplatňovanie humánneho prístupu učiteliek k deťom so zameraním na individualitu
 dieťaťa
-zabezpečenie tradične kvalitnej prípravy detí na vstup do základnej školy
-primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, ale i všetkých
 pracovníkov smerom k rodičom detí a ostatným partnerom spolupracujúcim so
  školou
- spolupráca so základnými školami, CPPP a P v Galante, Mestskou  knižnicou, RÚVZ
  v Galante a inštitúciami podieľajúcimi sa na aktivitách školy
 
Najdôležitejšie  aktivity  školy:
- Jesenné variácie –  aktivita v rámci propagácie zdravej výživy- október
- Zemiačikova cesta – aktivita  v Hodoch - október
- Fašiangový karneval - február
- Správaj sa bezpečne – akcia v spolupráci s MsPolíciou - apríl
- spevácka prehliadka „Superstár“ v Hodoch – máj
- Deň Matiek a Deň Detí – máj
- Veterný kráľ – ekohry – environmentálna výchova detí
- Detská športová olympiáda pre deti z mestských materských škôl. - jún

Mottom našej školy je výrok  „Deti sa učia tomu v čom žijú., teda ak dieťa žije v láske, učí sa mať rado, ak žije v istote naučí sa dôverovať...“, preto sa i naďalej budeme usilovať o to, aby sa deti v našej materskej škole tak ako doteraz cítili bezpečne, mali vytvorené príjemné, tvorivé prostredie v ktorom budú rozvíjať svoje kompetencie na zvládnutie školy a života pod vedením vzdelaného a tolerantného učiteľa.

                     Pri príprave detí na vstup do základnej školy spolupracujeme s CPPP a P v Galante, so ZŠ G. Dusíka a  ZŠ Z. Kodálya.  Deti,  majú možnosť navštevovať krúžok, telesnej výchovy.

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web