obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
    Zápisnice zo zasadnutí RŠ 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
    - Školská jedáleň 
      FA ŠJ január 2011 
      FA ŠJ Február 2011 
      FA ŠJ 2012 
      FA ŠJ 2013 
      Faktúry 2013 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Naša materská škola
 

         Materská škola Sever sídli v účelovej jednopodlažnej budove od roku 1992 s kapacitou 6 tried MŠ. V súčasnosti prevádzkujeme 6 tried s VJS a 1 trieda s VJM. Súčasťou MŠ je aj elokovaná trieda v Hodoch.
MŠ má právnu subjektivitu a zriaďovateľom je Mesto Galanta.

       Budova školy  a aj jej interiér zodpovedá veku nadobudnutia a možno ho charakterizovať ako zodpovedajúci pre realizáciu predprimárneho vzdelávania. Je však už nutná investícia do opravy fasády. Alokovaná trieda v Hodoch prešla nedávno rekonštrukciou, zastaralý je však interiér, ktorý sa postupne obnovuje.
Vďaka zanieteniu pedagogického kolektívu i ostatných zamestnancov  a účinnej pomoci rodičov postupne obnovujeme interiér novým nábytkom, / stoličky, skrinky, stoly/ školskými a učebnými pomôckami  /počítače, výukové programy do PC, TV náradie a náčinie, záhradnými hračkami  pre deti, tak na Severe ako i v Hodoch.

V Materskej škole Sever pracuje  12 kvalifikovaných učiteliek 
                                                               3 upratovačky 
 
                                                               1 školník
                                                               4 kuchárky a vedúca ŠJ
   na ekonomickom úseku formou dohody  1 mzdárka 1 účtovníčka
V elokovanej triede Hody pracujú 2 učiteľky a jedna upratovačka.

Hlavné úlohy v oblasti výchovy a vzdelania
       Okrem úloh vymedzených každoročne v Pláne práce školy na príslušný  školský rok z POP MŠ SR, plníme v tomto školskom roku aj ciele a úlohy  vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu vydaného MŠ SR a Školského vzdelávacieho programu s názvom „Učíme sa zdravo žiť“. Ciele ŠkVZP vychádzajú s nášho Projektu Školy podporujúcej zdravie, certifikát sme obdržali v roku 1998. 
Hlavné ciele sú zamerané na :
 
                         1. Zlepšiť zdravotný stav detí
                         2. Zavádzanie nových foriem práce
                         3. Environmentálna výchova
                         4. Zdravá výživa 

Ďalej sa orientujeme na :
- rozvoj osobnosti učiteľky, jej tvorivosť a vzdelania
- podpore činnosti metodického združenia v škole, podnecovanie jeho poslania
    v oblasti rozvoja metodiky a propagácie progresívnych edukačných postupov,
- systematické skvalitňovanie práce pri plnení jednotlivých prvkov výchovy detí
    s dôrazom na kvalitu prípravy  a riadenia pedagogického procesu, účelné plánovanie,
    následnú sebakontrolu a objektívne seba hodnotenie
- uplatňovanie humánneho prístupu učiteliek k deťom so zameraním na individualitu
    dieťaťa
- zabezpečenie tradične kvalitnej prípravy detí na vstup do základnej školy
- primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, ale i všetkých
    pracovníkov smerom k rodičom detí a ostatným partnerom spolupracujúcim so
    školou
- spolupráca so základnými školami, CPPP a P v Galante, Mestskou  knižnicou, RÚVZ
    v Galante a inštitúciami podieľajúcimi sa na aktivitách školy
 
Najdôležitejšie  aktivity  školy:
 
 • Jesenné variácie – výstava a tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi  
 • Úcta k starším – vystúpenie v klube dôchodcov, Patria – domov seniorov
 • ​Tekvičková slávnosť​ - Hody
 • Bábkové divadlo   
 • ​Mikulášska besiedka
 • Výstavy kníh spojené s predajom
 • Vianočné pečenie​, besiedky
 • Vianočné vystúpenie v Klube dôchodcov Patria a Pohoda a Hody      
 • ​Fašiangový karneval      
 • Správaj sa bezpečne – ​dopravná výchova      
 • Vystúpenia pre Maticu
 • Návšteva Knižnice v Galante
 • návšteva 1. ročníka ZŠ G.Dusíka      
 • ​Zachráň strom​ -​ zber papiera
 • Besiedky ku ​„Dňu matiek“ 
 • ​Oslava  MDD
 • Opekačka - Hody
 • ​Detská športová olympiáda detí      
 • ​Rozlúčka s predškolákmi

Mottom našej školy je výrok  „Deti sa učia tomu v čom žijú, teda ak dieťa žije v láske, učí sa mať rado, ak žije v istote naučí sa dôverovať...“, preto sa i naďalej budeme usilovať o to, aby sa deti v našej materskej škole tak ako doteraz cítili bezpečne, mali vytvorené príjemné, tvorivé prostredie v ktorom budú rozvíjať svoje kompetencie na zvládnutie školy a života pod vedením vzdelaného a tolerantného učiteľa. 
     Pri príprave detí na vstup do základnej školy spolupracujeme s CPPPa P v Galante, so ZŠ G. Dusíka a  ZŠ Z. Kodálya. 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web